Установчі документи

                «Затверджено»                                                                                                                                                                                                                " Погоджено"

Протокол № 2 громадської ради                              Голова Стрийської районної

від «16» квітня 2015р.                                                       державної адміністрації

                                                                                                 ____________ Л.П. Стадник

                                                                                              «_16_»  _квітня___2015р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Стрийській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Стрийській районній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади Стрийського району, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про громадську раду погоджується з Стрийською райдержадміністрацією, при якій вона утворена, та затверджується на її засіданні.

3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Стрийській райдержадміністрації, при якій вона утворена (далі — РДА), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає РДА пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає РДА обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи РДА;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням РДА пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті РДА та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає РДА інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Стрийського району, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від РДА проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена РДА.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та РДА.

Ініціативна група на першому засіданні обирає голову та секретаря групи.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів РДА в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону голови та секретаря.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при РДА до проведення установчих зборів.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради РДА оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. РДА затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

12. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії РДА.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю РДА, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів або голови ради.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник РДА.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду РДА.

Рішення РДА, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті РДА та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує РДА та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті РДА та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює РДА.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.


Регламент громадської ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Громадської ради

від 23 березня 2011 р.

Загальні положення

1. Регламент громадської ради при Стрийській райдержадміністарції (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Стрийській райдержадміністарції (далі – громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Стрийську райдержадміністрацію та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має заступника, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Планування роботи

4. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

5. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням його заступника) спільно із секретарем громадської ради.

Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Квартальний план роботи громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану громадської ради.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Стрийською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

6. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

• чергові засідання громадської ради,

• проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації,

• проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

• організація заходів у межах проведення Стрийської райдержадміністарції консультацій із громадськістю,

• забезпечення інформування Стрийської райдержадміністарції, громадськості про діяльність громадської ради,

• інші заходи в межах повноважень громадської ради.

7. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Квартальний план роботи громадської ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

8. Члени громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

9. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністарції та роздаються секретарем громадської ради кожному членові громадської ради.

Порядок підготовки та проведення

засідань громадської ради

10. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів або голови ради.

11. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Стрийської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання не пізніше ніж за 3 календарних дні до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації.

12. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації.

13. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник Стрийської райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

14. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

15. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради.

16. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення.

Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу,

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються членами громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за три дня до початку засідання громадської ради.

17. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням його заступник.

18. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

19. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

20. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та її секретарем.

21. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

Організація роботи тимчасових комісій,

експертних груп громадської ради

22. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

23. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Стрийської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

24. Основною формою роботи тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

25. Засідання тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

26. Тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини громадської ради з

Стрийською райдержадміністрацією

27. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Стрийської райдержадміністрації.

28. Громадська рада щороку готує та подає Стрийській райдержадміністрації  пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.

29. Громадська рада може подати Стрийській райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення громадської ради.

30. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Стрийську райдержадміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи

діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної

експертизи проектів нормативно-правових актів

31. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

32. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.

33. Для проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністарції громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

34. Результати проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

35. На офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністарції в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

36. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.

37. Подання офіційної інформації про діяльність громадської ради для розміщення на офіційному веб-сайті Стрийської райдержадміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

38. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням заступник.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати позицію громадської ради.

Протоколом №2 засідання Громадської ради від «16» квітня

2015р. внесено зміни та доповнення до Регламенту ГР, а саме:

в абзац 2 п.3 Регламенту ГР, виклавши його в наступній редакції:

«Голова громадської ради має двох заступників, які обираються відповідно до порядку та в спосіб, передбачений Положенням про громадську раду та цим Регламентом.»

п. 5 Регламенту ГР , виклавши його в наступній редакції:

«Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем громадської ради за внесеними пропозиціями членів громадської ради.

Річний та квартальний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Стрийської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Стрийською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.»

доповнити п. 6 Регламенту ГР наступним пунктом:

«організація засідань тимчасових та постійних комісій громадської ради у разі їх створення»

абзац 1 п.11 Регламенту ГР, виклавши його в наступній редакції:

«Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – одним із заступників громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Стрийської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.»

розділ «Організація роботи тимчасових комісій, експертних груп громадської ради», виклавши його в наступній редакції:

«Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради.

24. На засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Стрийської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

29. Постійну та тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.»

Далі по тексту Регламенту змінити нумерацію пунктів Регламенту ГР.