riknezlamnosti

Туристична привабливість

Ласкаво запрошуємо на Стрийщину!

cb30450180c0Стрийський район – район Львівської області з центром у місті Стрий, утворений у 1944 р. Розташований у південно-західній частині області ( до 1959 року входив до складу Дрогобицької області), межує з Миколаївським, Дрогобицьким, Сколівським, Жидачівським районами Львівської та Долинським - Івано-Франківської областей. Територія району займає площу 809 кв.км, на якій знаходиться 71 населений пункт, в тому числі 1 селище міського типу Дашава та 3 хутори. Адміністративно район розділений на 39 сільських та 1 селищну ради, в яких проживає 61 тисяча жителів, густота населення складає 85 осіб на 1 кв.км. Також на території району розташовані міста обласного підпорядкування: Стрий та місто-курорт Моршин.

Район розміщений на важливих шляхах сполучень і зв’язаний залізничними та шосейними шляхами із багатьма важливими центрами Європи. Через територію району проходить автомагістраль Київ-Львів-Мукачево-Державний кордон. Довжина залізниці в межах району складає 85 км. Відстань від Стрия до обласного центру залізницею - 75 км, а шосейною дорогою - 72 км. Через територію району проходить міжнародна траса М-06 Київ-Чоп 132,5 км та дві регіональні дороги протяжністю: Р- 04 Стрий - Івано-Франківськ 15,8 км та Р-05 Стрий - Тернопіль  44,2 км. Мережа доріг місцевого значення у Стрийському районі становить 315,5 кілометрів. Усі населені пункти району охоплені пасажирським транспортом.

Через територію району проходять потужні магістральні газопроводи, нафтопроводи і лінії електропередач високої напруги. Окрім цього, на території розміщені гірничі відводи, нафтові і газові родовища, водозабори Львова, Дрогобича, Стрия, Моршина, Трускавця, Стебника. Разом із санітарно-захисними, охоронними і іншими зонами ці території складають 45000 га, що більше 55 відсотків загальної території.

Територія Стрийщини належить до лісостепу. На південній околиці села Підгірці розкинувся дендропарк площею 2,5 гектарів, закладений в 1892 році графом Браницьким. Тут ростуть різноманітні породи дерев і кущів з багатьох кутків земної кулі. Існування цього дендропарку переконує, що рослинний світ Стрийського району дуже багатий, а грунтово-кліматичні умови сприятливі для примноження лісового багатства. Не менш багатий та різноманітний і тваринний світ району.

Природнім багатством Стрищини є прекрасні ліси, лікувальні мінеральні води, поклади нафти, газу, будівельних матеріалів. У 1921 році відкритий первісток вітчизняного газу в селищі Дашава. Сьогодні у Дашаві знаходиться одне із найбільших природних газових сховищ в Україні. В районі сіл Фалиш, Нежухів та Довголука є сировина для виробництва цегли, а в кар’єрах сіл Піщани та Братківці є річковий гравій та галечник, що застосовується в будівництві споруд та доріг.

Різноманітні природні багатства Стрийщини, мальовничі краєвиди, мінеральні джерела та історичні пам’ятки щорічно приваблюють сюди туристів. Особливою популярністю відпочиваючих користуються оздоровниця Моршин, скелі Довбуша в селі Розгірче та база відпочинку „Шепільська” в селіДовголука.

Та найбільшим багатством і гордістю Стрийщини є її населення та історія. Це край високої культури і духовності, який за всю історію нагромадив велику і багату скарбницю народних традицій та мистецьких здобутків. Стрийщина відома такими особистостями, як Євген Олесницький, Іванна Біберович, Філарет Колесса, Остап Нижанківський, Олекса та Остап Бобикевичі, Григорій Трух, Мирослав Любачівський,  Степан Бандера, Олекса Гасин, Володимир Тимчій-Лопатинський та інші. Цю землю любив Іван Франко і радо перебував у різних її місцях. Природа Стрийщини додавала Франкові сил та енергії . Поет радо проводив час в Дулібах, Гірному, Любинцях, у Завадові та Голобутові.

Із здобуттям незалежності України на Стрийщині відродилось релігійно-церковне життя. Рішенням Синоду Єпископів УГКЦ в серпні 2000 року було утворено Стрийську Єпархію. В районі нараховується 32 церковні споруди – пам’ятки архітектури місцевого значення, 7 культових споруд – пам’яток архітектури національного значення. В невеличкому селі Воля Довголуцька в церкві Пресвятої Богородиці є чудотворна ікона Матері Божої. Вже понад 300 років передається з покоління в покоління розповідь про чудотворне місце в селі. В 2001 році образ Матері Божої благословив Папа Римський Іван Павло ІІ під час приїзду в Україну.

Шкільництво на Стрийщині має давні корені. Сьогодні тут близько 7 тисяч учнів, які навчаються у 54 школах. Функціонує 16 дошкільних установ, Підгірцівська середня школа-інтернат для слабозорих дітей. Позашкільну роботу проводить Будинок творчості дітей та юнацтва, а спеціальні знання діти Стрийщини набувають у 4-х мистецьких та 3-х спортивних школах. В селах є розгалужена мережа філіалів мистецьких шкіл, функціонують стадіони, є плавальний басейн у селі Угерсько. Для слави України та престижу Стрийщини зробили вагомий внесок сестрички Ганнуся та Марічка Музичуки, які у свій юний вік завоювали почесні призові місця у найвпливовіших світових шахових турнірах. Нещодавно Марічка Музичук стала чемпіонкою світу з шахів.

Стрийщина - край неповторної краси та поезії. Тут люблять мистецтво, музику. Підтримують творчість у 64 Народних домах. Зберігають частину історії у музеях, літературу пропагують через широку мережу бібліотек. Концертну діяльність здійснюють в районі та за його межами понад 20 народних колективів. На Стрийщині функціонують: музей-садиба Степана Бандери в селі Воля Задеревацька, музей-садиба Олекси Гасина в селі Конюхів, Народний музей визвольної боротьби українського народу в селі Кавсько, музей Івана Франка в селі Завадів. В Народному домі села Баня Лисовицька зібрані матеріали про знаного композитора Романа Савицького. Мешканці Стрийщини  власними руками творять нині історію свого краю, примножуючи його багатство і славу.

Welcome to Stryi District!

Stryi district is one of the districts of Lviv region with the center in the town of Stryi. It was established in 1944 and it is located in the south-western part of the region (until 1959 the district belonged to Drohobych region), it borders on Mykolaiv, Drohobych, Skole, Zhydachiv districts of Lviv region and Dolyna district of  Ivano –Frankivsk region. The district covers an area of ​​809 square kilometers. There are 71 settlements, including 1  urban  village  of  Dashava and 3 hamlets on its territory. The administrative area is divided into 39 rural and 1 village councils where  61,000  inhabitants  live, the population density is 85 people per 1 sq.km. Also in the area are the towns of regional subordination: the town of Stryi and the resort  town  of Morshyn.
The area is located on important routes and it is connected by highway and railway to many important centers of Europe. The highway Kyiv-Lviv-Mukachevo-state border runs through the territory of the district. The length of the railway within the area is 85 km. The distance from Stryi to the regional center by railway is 75 km and by highway it is 72 km. The international highway M-06 Kyiv-Chop with the length of 132.5 km  and  two  regional  roads : 04 P Stryi - Ivano-Frankivsk which is 15.8 km long and 05 P Stryi - Ternopil  which is 44.2 km long run through the district. The  network  of  local  roads  in  Stryi district is 315.5 kilometers. All the settlements of the area have the public transport.
The powerful main gas pipelines, oil pipelines and high voltage power lines run through the territory of the district.Besides, the mining outlets, oil and gas deposits, water  intakes of  Lviv, Drohobych, Stryi, Morshyn, Truskavets, Stebnyk are on its territory. Together with sanitary protected, security and other areas, these territories account for 45,000 hectares, that is more than 55 percent of the territory.
The territory of  Stryi  district  belongs to the forest and steppe regions. On the southern outskirts of the village of Pidhirtsi the dendrological park with the area of ​​2.5 hectares has spread. It was founded in 1892 by Count Branicki. Various species of trees and shrubs from many corners of the globe grow here. The existence of this park shows that flora of Stryi area is very rich, and the soil and climatic conditions are favorable for increasing of the forest wealth. The fauna of the  area is equally rich and varied.
The natural wealth of  Stryi  district  are beautiful forests, therapeutic mineral water, deposits of oil, gas and building materials. In 1921, the first domestic deposits of  gas  were  opened  in the village of Dashava. Today Dashava is one of the largest natural gas fields in Ukraine. Near the villages of Falysh, Nezhuhiv and Dovholuka is the raw material for the production of bricks, and in the quarries of the villages  of  Bratkivtsi and Pischany is the river gravel and gravel used in the construction of buildings and roads.
A variety of natural resources of Stryi district, scenic landscapes, mineral springs and historical monuments attract tourists annually. The health resort  of  Morshyn, rocks of Dovbush in the village of  Rozhirche and recreation area"Shepilska" in the village of Dovholuka are especially popular among the vacationers.
The greatest wealth and pride of Stryi District are its people and history. This is a land of high culture and spirituality, which has accumulated a large and rich treasury of folk traditions and artistic achievements. Stryi district is famous for personalities such as Evgen Olesnytskyy, Ivanna Biberovych, Filaret Kolessa, Ostap Nyzhankivskyi, and Ostap Bobykevych, Grygoryi Truh, Myroslav Lubachivskyi,  Stepan Bandera, Oleksa Hasyn, Volodymyr Tymchiy-Lopatinsky and others. Ivan Franko loved this land and was happy in its various locations. Nature of Stryi district added strength and energy to Ivan Franko.The  poet gladly spent time in Duliby, Hirne, Lyubyntsi, Zavadiv and Holobutiv.
With the proclamation  of  the  independence of Ukraine religious and church life revived in Stryi district. Due to the decision of the Synod of Bishops in August 2000 Stryi Eparchy was established. In the area there are 32 religious buildings like architectural monuments of local importance, seven religious buildings which are the monuments of national importance. In the small village of Volya Dovholutska in the church of the Blessed Virgin Mary is the miraculous icon of the Virgin Mary. For more than 300 years the story of miraculous place in the village has been passing down from generation to generation. In 2001 the icon of the Virgin Mary was  blessed  by Pope John Paul II during his visit to Ukraine.
Education in Stryj district has ancient roots. Today there are about 7,000 students who study in 54 schools. There are 16 preschool institutions, Pidhirtsivska secondary boarding school for weak-sighted children. Extracurricular activities are held in the House of Children and Youth, and the children of Stryi district get special knowledge in 4 artistic and 3 sports schools. The villages have an extensive network of art schools branches, stadiums, there is a swimming pool in the village of Ugersko. Sisters Anna and Marichka Muzychuk have made a significant contribution to the fame of Ukraine and Stryj district. In their young age they have won honorable prizes in influential international chess tournaments. Recently Marichka Muzychuk  has  become the world champion in chess.
Stryj district is the  land of unique beauty and poetry. People  like art and music here and their talents develop due to the work of 64 People’s Houses. The part of history is  stored in the museums and  literature develops  through an extensive network of libraries. Concert activities are carried out in and beyond the area by more than 20 folk groups.The  museum-estate of Stepan Bandera in the village of Volya Zaderevatska, the museum-estate of Oleksa Hasyn  in the village of Konyuhiv, the National Museum of the liberation struggle of the Ukrainian people in the village of  Kavske, the Ivan Franko Museum in the village of Zavadiv function in Stryi district. In the People's House of Banya Lysovytska the  materials about a famous composer Roman Savitsky are collected. The modern residents of Stryi district create the history of their land, increasing  its wealth and fame.

«Крізь призму століть…»

Шелестять трави, листя від подиху вітру награє дивовижну мелодію, яка крізь призму століть розповідає про скарби частинки галицької землі – Стрийщини, бо саме тут зможеш відчути голос давнини, увіковічений у манускриптах минулого неповторними скарбами.

На чарівних і мальовничих скелях села Розгірче ще у ХІІ столітті першим на Галичині засновується скельний монастир Святого Онуфрія. В середині ХІХ століття граф Браницький закладає перший дендропарк Галичини, в якому висадили унікальні дерева з усього світу, а перлиною парку став велетенський пятистовбуровий платан, єдиний в Східній та Центральній Європі. Сивиною легенд оповитий Йосиповицький ліс, в нетрях якого знаходиться могила українського гетьмана Івана Виговського.

"In the light of centuries ..."
The grass rustles, the leaves play a wonderful melody that in the light of centuries tells about the treasures of the part of  Galician land  because here you can feel the voice of antiquity, immortalized in the ancient manuscripts with unique treasures.
On the charming and picturesque rocks of the village of Rozhirche back in the twelfth century, the rock monastery of  St.Onufriy was the first one to be established in Galicia. In the mid-nineteenth century, Count  Branicki founded the first dendrological park in Galicia. Unique trees from all over the world were planted there and a huge pentatrunk plane became the pearl of the park. It is the only one in Eastern and Central Europe. Yosypovytskyy forest has a lot of legends and it is believed that in the wilds of it  is the tomb of the Ukrainian Hetman Ivan Vyhovsky.

«Хто не пам’ятає минулого, не шанує теперішнього –

не має права на майбутнє»

Стрийщина… Богом дана земля для людей честі, борців за волю України, простих людей, що своєю повсякденною працею бережуть і примножують славетні сторінки історії, увіковічнюючи пам’ять славних земляків.

"Who does not remember the past, does not honor the present and does not have the right for the future " 
Stryi district... God-given land for honorable people,  the fighters for freedom of Ukraine, ordinary people who cherish their everyday work and multiply glorious pages of history, who keep the  memory of their famous countrymen.

 

Музеї історії Стрийщини

1. "Музей - садиба Степана Бандери" (Воля Задеревацька);

2. "Музей - садиба Олекси Гасина" (Конюхів);

3. "Музей Філарета Колесси" (Ходовичі);

4.  "Музей історії ОУН - УПА" (Кавсько);

5.  "Музей історії села Завадів" (Завадів);

6.  "Музей Зеновія Гойсака" (смт.Дашава).

Museums of the History of Stryi district

1. "The National Museum of the liberation struggle of OUN-UPA" (the village of Kavske);
2. "The Museum-estate of Stepan Bandera" (the village of Volya Zaderevatska);
3. "The memorial museum of Oleksa Hasyna -the Colonel of UPA" (the village of Konyuhiv);
4. "The Public Museum of the Academician Filaret Kolessa" (the village of Hodovychi);
5. "The Museum of the village of Zavadiv " (the village of Zavadiv);
6. "The Museum of Zenoviy Hoysak" ( Dashava).

Музей-садиба Степана Бандери

d7683eb51382Церковна плебанія, в якій у 1930-1936 роках жила родина пароха села Воля Задеревацька о.Андрія Бандери, батька провідника ОУН Степана Бандери. Музей заснований з ініціативи великого патріота, довголітнього політв’язня Зеновія Красівського та громади села Воля Задеревацька 14 жовтня 1990 року до 100-річчя з дня народження Степана Бандери.

The Museum-estate of Stepan Bandera
It is the church parish house, in which in the years of 1930-1936 the family of the village pastor of Volya  Zaderevatska o.Andriy  Bandera lived. He was the father of OUN leader Stepan Bandera. The museum was founded at the initiative of a great patriot, a longtime political prisoner Zenoviy Krasivsky and the village community of Volya  Zaderevatska on October 14, 1990. It was dedicated to the 100th anniversary of Stepan Bandera.

Музей історії ОУН-УПА в селі  Кавсько

6ac639607737Заснований з ініціативи директора Народного дому села Кавсько Зеновія Кочмарського в 1993 році. Тут зібрані унікальні експонати часів визвольної боротьби ОУН-УПА.За значний внесок у розвиток українського музейництва, у справу національно-патріотичного виховання молоді музеєві присвоїли звання «Народний» (наказ управління культури Львівської ОДА від 8 грудня 2000 року №188).

Museum of the UPA history in the village of Kavske
It was founded at the initiative of the Director of the National House of the village of Kavske Zenoviy Kochmarskyi  in 1993. It contains unique exhibits of the times of the liberation struggle of OUN-UPA. For the  significant contribution to the Ukrainian culture, in the case of national-patriotic education of youth  the museum received the title of "Peoples" (the order of culture management of Lviv Regional State Administration from December 8, 2000 №188).

Видатні особистості Стрийщини

Степан Бандера (1909 - 1959) - видатний український політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху ХХ століття, голова Проводу ОУН. Жив у Волі Задеревацькій у 1930-1936 р.р., вчився у Стрийській гімназії.

Stepan Bandera (1909 - 1959)  was  a prominent Ukrainian politician, an ideologist of the Ukrainian nationalist movement of the twentieth century, the head of the OUN Organization. He lived in Volya Zaderevatska in 1930-1936 and  studied in Stryi grammar  school.

Антін Петрушевич (1821-1913) – учений – історик, лінгвіст, археолог, етнограф, громадський діяч, священик. Народився у селі Добрянах.

Antin Petrushevych (1821-1913) was a scientist - historian, a linguist, an archaeologist, an ethnographer, a social activist, a priest. He was born in the village of Dobryany.

8cc376dd4136Богдан Кирчів (1856 – 1900) – священик, громадський діяч, поет, автор поезії «Крилець», що є гімном Стрийщини. Похований у селі Довгому.

Bogdan Kyrchiv (1856 - 1900) was a priest, a social activist, a poet, an  author of poetry "Wings", which is the anthem of Stryi. He was buried in the village of Dovhe.

 

5f2df5b1c09dОлександр Колесса (1867 -1945) – відомий громадсько-політичний діяч, професор університету в Празі та у Львові. Освіту здобував у Стрию.

Olexander Kolessa (1867 -1945) was known as a social and political activist, Professor of the University in Prague and Lviv. He studied in Stryi.

3225d9c78d3f

Філарет Колесса (1871 – 1947) – музикознавець-фольклорист, етнограф, композитор. Народився у селі Ходовичах.

Filaret Kolessa (1871 - 1947) was a musicologist, a folklorist, an ethnographer, a composer. He was born in the village of Hodovychi.

94d38fefd2e9Григорій Трух (1894 – 1959) – чотар УСС, автор пісні «Ой у лузі червона калина», пізніше – монах – василіянин. Народився у селі Гірному.

Hryhoryi Truh (1894 - 1959) was a USS chotar, the author of the song "Ой у лузі червона калина ", later he was a Monk - Basilian. He was born in the village of Hirne.

 

37d4a17bfb21Марта Калитовська (1916 – 1990) – поетеса. Жила у Бельгії і Франції, народилася у Стрию.

Martha Kalytovska (1916 - 1990) was a poet. She lived in Belgium and France and she was born in Stryi.

 

1c5587fe52f1Олекса Бобикевич (1865 – 1902) – священик, поет, драматург, громадсько-політичний діяч, педагог. Народився у Малих Дідушичах.

Oleksa  Bobykevych (1865 - 1902) was a  priest, a poet, a playwright, a social and political activist and a teacher. He was born in Mali Didushychi.

 

Остап Бобикевич (1889 – 1970) – композитор, інженер агрономії, син Олекси Бобикевича. Похований у Мюнхені.

Ostap Bobykevych (1889 - 1970) was a composer, an agronomy engineer, the  son of Oleksa Bobykevych. He was buried in Munich.

efa2644291d8Мирослав Любачівський (1914 – 1998) – митрополит УГКЦ. Народився у Стрию.

Miroslav Lubachivsky (1914 - 1998) was the Metropolitan of the Ukrainian Greek Church. He was  born in Stryi.

087dd61cd43eПетро Мірчук (1913 – 1999) – видатний історик, член Проводу ОУН. Народився у Добрівлянах.

Petro Mirchuk (1913 - 1999) was a prominent historian, a member of the OUN Organization. He was born in Dobryvliany.

 

af82b049e641

Степан Охримович (1905 – 1931) – автор наукових праць з української філології, провідник ОУН. Похований у Завадові.

Stepan  Okhrymovych (1905 - 1931) was the  author of the scientific works on Ukrainian philology, the leader of OUN. He was buried in Zavadiv.

efa2644291d8Лев Ребет (1912 – 1957) – політичний діяч, публіцист, адвокат, член закордонного представництва УГВР, голова політичної ради ОУН. Народився у Стрию.

Lev  Rebet (1912 - 1957) was a politician, a  journalist, a lawyer, a member of a foreign representative of UHVR, the chairman of the political council of OUN. He was born in Stryi.

 

f43680afa4beОлекса Гасин (1807 – 1949) – керівник Головного військового штабу УПА (псевдо «Лицар»), український політичний і військовий діяч, полковник УПА. Народився у Конюхові.

Oleksa  Hasyn (1807 - 1949) was the Head of the Military Staff of UPA (pseudo "Knight"), a Ukrainian political and military leader, the  Colonel of UPA. He was born in Konyuhiv.

 

d5c5cfed166eВолодимир Тимчій (1911 – 1040) – Крайовий провідник ОУН (псевдо «Лопатинський»). Народився у селі Грабовець.

Volodymyr  Tymchiy (1911 - 1040) was one of the leaders of OUN (pseudo "Lopatinsky"). He was born in the village of  Grabovets.

3abbe7b23964

Едвард Козак (1902 – 1992) – видатний український художник, письменник – гуморист, карикатурист. Народився у Гірному.

Edward Kozak (1902 - 1992) was an outstanding Ukrainian artist, a writer - humorist, a cartoonist. He was born in Hirne.

 

62a989434806Остап Нижанківський (1863 – 1919) – священик, композитор, громадсько-політичний і кооперативний діяч, диригент, голова Повітової ради у Стрию за часів ЗУНР. Народився і похований у Стрию.

Ostap Nyzhankivskyi (1863 - 1919) was a  priest, a composer, a Public Policy and co-operative leader, a conductor, a chairman of the county council in the days of Stryi ZUNR. He was born and buried in Stryi.

 

9a0b8bda4b47Зеновій Красівський (1929 – 1991) – український поет, літератор, дисидент, останній Крайовий провідник ОУН, член Українського Національного Фронту, член Української Гельсінської групи. Похований у Моршині.

Zenoviy Krasivsky (1929 - 1991) was a Ukrainian poet,  a writer, a  dissident, the last leader of OUN,  the member of the Ukrainian National Front and the member of the Ukrainian Helsinki Group. He was buried in Morshyn.

Пам’ятки історії

1. Братська могила загиблих у Другій світовій війні (пам., 1965, мармурова крихта, з/бетон), серпень 1944 р., смт. Дашава, кладовище);

2.Братська могила радянських воїнів (пам., ск. Д.Крвавич, Я.Мотика, арх. В.Трущак, П.Мельник, 1981, мармурова крихта, з/бетон) с. Семигинів, біля магазину);

3. Могила Савицького Р.Я., українського поета, композитора (с. Лисовичі, кладовище);

4.  Хата, в якій жив С.Бандера, провідник ОУН (1930—1936 рр. с. Воля Задеревацька, музей);

5. Будинок, в якому жив Ф.Колесса, український фольклорист, літературознавець, академік (1873—1889 р. с. Ходовичі,вул. Колесси, 21).

Пам’ятки мистецтва

be5d3c1f9acd

1.Пам’ятник О.Гасину, начальнику Штабу УПА, полковнику (ск. І.Самотос, арх. В.Каменщик, 1995, бронза, чавун, с.Конюхів, біля школи);

2.Пам’ятник О.Нижанківському, українському композитору (ск. Василь і Володимир Одрехівські, арх. В.Блюсюк, 1989, мармурова крихта, бронза, с.Завадів, вул.Шевченка, навпроти школи);

3.Пам’ятник І.Франку, українському письменнику і вченому  (ск. Е.Мисько, арх. О.Матвіїв, 1987, бронза, з/бетон с.Голобутів, пл.І.Франка, у центрі села);

4.Пам’ятник І.Франку,українському письменнику і вченому (ск. Василь і Володимир Одрехівські, арх. В.Блюсюк, 1989, мармурова крихта, бронза, с.Завадів, на подвір’ї музею історії села);

5. Пам’ятник  Б.Хмельницькому, гетьману України (1954, мармурова крихта, з/бетон, смт Дашава, у сквері);

6.Пам’ятник Т.Шевченку, українському  поету і художнику (ск. Я.Скакун, арх. В.Сколоздра, 1989, бронза, мармурова крихта, с.Грабовець, біля Будинку культури);

0bb96ce9150d7.Пам’ятник Т.Шевченку, українському  поету і художнику (ск. А.Видра, 1914, камінь, с.Завадів, біля школи);

8.Пам’ятник Т.Шевченку, українському  поету і художнику (ск. Василь і Володимир Одрехівські, арх. В.Блюсюк, 1989, мармурова крихта, бронза, с.Завадів);

9.Пам’ятник Т.Шевченку, українському  поету і художнику (ск. Л. та О. Лесюки, арх. В.Блюсюк, 1991, бронза, мармурова крихта,смт Дашава);

10.Пам’ятник Т.Шевченку, українському  поету і художнику (ск. В.Одрехівський, 1992, кована мідь, с.Добряни);

11.Пам’ятник Т.Шевченку, українському  поету і художнику (ск. В.Одрехівський, 1992, мармурова крихта, с.Підгірці);

12.Пам’ятник Т.Шевченку, українському  поету і художнику (ск. М.Посікіра, Л.Яремчук, 1993, бронза, мармурова крихта, с.П’ятничани);

13.Пам’ятник Т.Шевченку і І.Франку  (“Єдність”) (ск. В.Одрехівський, арх. О.Кикта, 1989, лабрадорит, бронза, с.Яблунівка, вул.І.Франка).

Пам’ятки археології

1. Городище давньоруське, с. Кавське, ур. Бич, за 4 км на південний захід від села, XI-XIII ст. ст., с. Кавське;

2.Городище давньоруське, с. Кавське, 4 км на північ від села, в центральній частині лісу "Бучина"XI-XIII ст. ст.;

3.Городище давньоруське,с. Кавське, ур. Йосиповичі, на правому березі р. ЛітнянкиXI-XIII ст. ст.

4. Могильник курганний (3), смт. Дашава, ур. Ксьондзів ліс, друга пол. ІІ тис. до н. е.;

5.Могильник курганний, смт. Дашава, ур. Зруби, 1,5 км на схід від селища, час не встановлений;

6. Курган, с. Великі Дідушиці, 0,5 км на південний захід від села;

7. Курган, с. Довголука, 100 м на північний схід від церкви;

8. Могильник курганний, с. Йосиповичі, 3 км на південь від села, в лісі "Бучина";

9. Могильник курганний, с. Йосиповичі, ур. Заліско, 2,5 км на південний захід від села, в лісі;

10. Курган, с. Йосиповичі, 0,5 км на південний схід від села;

11. Курган, с. Комарів, 0,3 км на південний схід від села;

12. Могильник курганний (4), с. Олексичі, 1,5 км на південь від села;

13. Могильник курганний (3), с. Олексичі, 3 км на південь від села;

14. Могильник курганний (6), с. Семигинів, на південно-західній околиці села;

15. Городище, с. Голобутів, за 2,5 км на південний захід від села, 18-й квартал місцевого лісництва, ур. Городисько, порослий лісом мисоподібний виступ правого берега р. Уличанки, Слов'яно-руський час (IX-XI ст.);

16 Багатошарове поселення, с. Загірне, за 2,5 км на північ від села, ур. Гельсендорф, праворуч дороги на с. Ходовичі поблизу східної огорожі цвинтару, правий берег потічка Жижоня, Культури маліцька, карпатських курганів, давньоруський час (XII-XIII ст.) і пізній період середньовіччя (XV-XVII ст.);

17.Одношарове поселення, с. Загірне, за 0,25 км на північний захід від села, на захід від цвинтару;

18. с. Ходовичі, маліцька культура;

19. Двошарове поселення,с. Нижня Стинава, північно-східна околиця села, лівий берег р. Стрий, схил пагорба, культура фракійського періоду, гальштату і карпатських курганів;

20 Одношарове поселення, с. Олексичі, ліворуч від дороги, що веде до смт. Дашави, неглибока улоговина між схилами пагорбів, маліцька культура

7fb18d04fd7a21. Городище та наскельний печерний монастир VIII-VII ст. ст. до н.е.; ХІІ-ХІІІ ст.ст., с. Розгірче.

«Наскельний печерний монастир Святого Онуфрія» (ХІІ-ХІІІ ст.)

Скельний монастир в селі Розгірче, який стоїть на чолі всіх скельних монастирів Галичини, захоплює вибитою в скелі невеликою двопільною церквою – унікальний випадок такого типу архітектури, що збереглася у Галичині, зокрема на Бойківщині.

"Rock Cave Monastery of  St.Onufriy" (XII-XIII century).
Rock Monastery in the village of  Rozhirche which  stands at the head of all the monasteries in Galicia, captures people’s attention with the rock small church which is a unique case of this type of architecture, preserved in Galicia, in Boikivshchyna in particular.

 

Пам’ятки архітектури

включені у Державний реєстр культурного надбання

1.      Дзвіниця церкви Святого Михаїла, ХУІІІст., с.Верчани, 1439;

5b8a1bfedcce

2.Церква Воздвиження Чесного Хреста, ХУІІІст., с.Добрівляни, 514 /1;

3.Дзвіниця церкви Воздвиження Чесного Хреста, ХУІІІст., с.Добрівляни, 514 /2;

365a7fdaea1e

4.      Церква Св.Духа, 1810р., с.Підгірці, 519 /1;

5.      Дзвіниця церкви Св.Духа, 1810р., с.Підгірці, 519 /2;

a0eb4ae0c0a0

6.      Церква Св.Миколи, 1650р., с.Стрілків, 520 /1;

Дзвіниця церкви Св.Миколи, ХІХст.с.Стрілків, 520 /2.

365a7fdaea1e

включені у Місцевий реєстр культурного надбання

1.      Церква Св.Параскеви, 1848р., с.Бережниця, 2039 –м;

2.      Садиба –резиденція Браніцьких, п.ХХст., с.Бережниця, 2392 /1-м;

01fab54602be

4.      Конюшня, п.ХХст., с.Бережниця, 2392 /3-м;

5.      Церква Преображення Господнього, 1879р., с.Братківці, 2040 –м;

6.      Церква Св.арх.Михаїла, 1826р., с.Верчани, 2048 –м;

7.      Церква Собору Пресвятої Богородиці, 1908р., с.Вівня, 2383 –м;

8.      Церква Покрови Пресвятої Богородиці, 1856р., с.Гірне, 2042 –м;

9.      Церква Івана Хрестителя, 1826р., с.Горішнє, 2384 –м;

7ccc17482422

10.   Церква Св.Дмитрія, 1821р., с.Добряни, 2385 –м;

11.   Церква Івана Хрестителя, 1925р., с.Довголука, 2386 –м;

12.   Церква Пресвятої Трійці / Св. Параскеви П’ятниці, ХІХст., с.Жулин, 2043 –м;

13.   Церква Св.Івана Хрестителя, ХІХст., с.Задеревач, 2056 –м;

14.   Церква Св.Миколая, 1826р., с.Задеревці, 2057/1 –м;

15.   Дзвіниця церкви Св.Миколая, 1826р., с.Задеревці, 2057/2-м;

16.   Плебанія, 1863р., с.Задеревці, 2382/1 –м;

17.   Шпихлір, 1863р., с.Задеревці, 2382/2-м;

18.   Церква Різдва Пресвятої Богородиці, 1925р., с.Заплатин, 2387 –м;

19.   Церква Воздвиження Чесного Хреста, ХУІІІст., с.Йосиповичі, 2044/1-м;

20.   Дзвіниця церкви Воздвиження Чесного Хреста, ХУІІІст., с.Йосиповичі, 2044/2-м;

21.   Дзвіниця церкви Св.Миколая, 1859р., с.Колодниця, 2388 /2-м;

22.   Церква Богоявлення Господнього, ХІХст., с.Лисовичі, 525/1 –м;

23.   Дзвіниця церкви Богоявлення Господнього, ХІХст., с.Лисовичі, 525/2 –м

24.   Церква Св.Юрія, 1924р., с.Луг, 2389 –м;

25.   Церква Св.Василія / Успення Пр. Богородиці, 1865р., с.Верхня Луковиця, 2041 –м;

26.   Церква Св.Духа, 1810р., с.Нижня Луковиця, 2047 –м;

27.   Церква Св.Миколая, 1823р., с.Монастирець, 2045 –м;

28.   Палац, 1938р., м.Моршин, пл.Паркова, 1190-м;

29.   Церква Покрови Пресвятої Богородиці, 1700р., м.Моршин, вул.І.Франка, 2058 –м;

30.   Церква Покрови Пресвятої Богородиці, 1865р., с.Нежухів, 2046 –м;

31.   Палац Браніцьких, др.п.ХІХст., с.Підгірці, 2048-м;

c59b18ba3007

32.   Церква Св.Косми і Дем”яна, 1888р., с.Пукеничі, 2059 –м;

33.   Церква Св.Параскеви, 1688р., с.П”ятничани, 2050 –м;

34.   Церква Св.Миколая, 1888р., с.Розгірче, 2390 –м;

35.   Церква Воздвиження Чесного Хреста, 1892р., с.Семигинів, 2051 –м

36.   Церква Пресвятої Трійці, 1850р., с.Станків, 2452 –м

37.   Церква Св.Миколая, 1840р., с.Стриганці, 2053 –м;

38.   Дзвіниця церкви Св.Василія, 1781р., с.Угільна, 2055/2-м

Об’кти заповідної та

парко – ландшафтної спадщини

1.  Підгірцівський парк, парк – пам’ятка садово – паркового мистецтва загально-державного значення, 8,3 га., с. Підгірці;

2.  Парк ХІХ століття, парк – пам’ятка садово – паркового мистецтва місцевого значення, 3,0 га., с. Бережниця;

3.  Моршинський Ландшафтний заказник місцевого значення, 3084,6 га., Стрийський р – н., ДП «Стрийський ЛГ»;

4. «Відслонення Вигородського пісковика з руїнами старовинного монастиря і печери О. Довбуша», комплексна пам’ятка природи місцевого значення, 1,0 га., с. Розгірче;

5. «Розгірче», Заповідне урочище, 205,7 га., КВ. 26(5, 7, 9, 10)Любінцівське л – во, Стрийський р – н., ДП «Сколівський ЛГ»;

6. «Семегинів », Заповідне урочище, 12,7 га., КВ. 14(2 – 6, 10)Любінцівське л – во, Стрийський р – н., ДП «Сколівський ЛГ»;

7. «Дуб звичайний», Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, 0,05га., КВ. 68(10), Моршинське л – во;

8.   «Свердловина № 6(мінводи)», гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення, 0,3 га., с. Баня – Лисовицька;

9. « Йосиповицьке », Заповідне урочище, 40,0 га., КВ. 2(1, 6), Лотатницьке л – во,Стрийський р – н., ДП «Стрийський ЛГ»;

10.  «Березовий гай »Заповідне урочище, 33,2 га., КВ. 27, 28, Лотатницьке л – во, Стрийський р – н., ДП «Стрийський ЛГ»

6a99fa64b413«Підгірцівський парк» - пам’ятка пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Найстарішою частиною кількагектарного парку є площа, що прилягала до палацу, - її заклав ще Юзеф Алєксандр Яблоновський. Після купівлі маєтку Браницькими парк було переплановано садівником з славетного парку Shonbrunn. Західна частина парку мала ландшафтний характер. В паркових алеях можна побачити незвичні для наших широт рослини: бук амурський, липа американська, кипарисовик Лавсона та горіхоносний, модрина японська та європейська секвоя, канадський дуб, магнолії трьох видів (біла, рожева, червона), тюльпанові дерева, окрасу парку – п’ятистовбуровий платан. До цього часу зберігся давній замок, однак з великими змінами внаслідок багаторазових перебудов.

"Pidhirtsivskyy Park" is a monument of landscape art of national importance. The oldest part of the park is the area which was adjacent  to the palace and  it was laid by Joseph Alexander Yablonovsky. After buying of the estate by Branitskiys the  park was replanned by the gardener from  a glorious park of Shonbrunn. The western part of the park was of landscaped nature. In the alleys of the park you can see unusual for our latitude plants: Amur beech, American linden, Lawson cypress , Japanese larch and European sequoia, Canadian oak, magnolia of three types (white, pink, red), tulip trees and  the decoration of the park is the pentatrunk plane. An old castle with great changes as a result of multiple rearrangements has been preserved until now.

«Наскельний печерний монастир Святого Онуфрія» (ХІІ-ХІІІ ст.)

Скельний монастир в селі Розгірче, який стоїть на чолі всіх скельних монастирів Галичини, захоплює вибитою в скелі невеликою двопільною церквою – унікальний випадок такого типу архітектури, що збереглася у Галичині, зокрема на Бойківщині.

"Rock Cave Monastery of  St.Onufriy" (XII-XIII century).
Rock Monastery in the village of  Rozhirche which  stands at the head of all the monasteries in Galicia, captures people’s attention with the rock small church which is a unique case of this type of architecture, preserved in Galicia, in Boikivshchyna in particular.

ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ НА СТРИЙЩИНІ

І МАРШРУТ- «З КОГОРТИ НЕСКОРЕНИХ»

Стрий (пам’ятник С.Бандері ) – Грабівці (пам’ятник В.Тимчію-Лопатинському) – Завадів (пам’ятник родині Нижанківських, Охримовичів, Корінцю – «Бористену») – Конюхів (пам’ятник О.Гасину - шефу штабу УПА, музей О. Гасина, школа – кімната О.Гасина)

c06906c0a3d7

ІІ МАРШРУТ-«УКРАЇНОЮ МИ ЖИЛИ , ЗА УКРАЇНУ ПОЛЯГЛИ»

Фалиш хутір Пила (могила повстанців УПА) – Станків (могила жертв сталінських репресій) – Моршин(могила З .Красівського) – Б.Лисовицька ( санаторій вояків УПА)- В.Задеревацька (музей С.Бандери).

3c2ad5218574

ІІІ МАРШРУТ-«ЗВИТЯГА СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА НАСТРИЙЩИНІ»

Б.Лисовицька ( меморіальний цвинтар Січового Стрілецтва та поховання  часів Першої Світої війни)

Поховання Українських Січових Стрільців

3766cfb46ac5Поблизу Лисович на межі Львівської та Івано-Франківської областей, на території природного ландшафтного заказника «Моршинський», в межах природної ботанічної пам»ятки «Дуб звичайний» (Дуб Франца-Йосифа) виявлено поховання Українських Січових Стрільців часів Першої світової війни. Історичної значимості надає і той факт, що це реальне поховання стрільців Другого куреня Василя Дідушка, які в період з 25 до 30 травня 1915 року загинули, проводячи важкі бої на фронті Стрий – Болехів, обороняючи місто Болехів.

The Burial place of the Ukrainian Sich Riflemen
At the turn of Lviv and Ivano-Frankivsk regions on the territory of the natural landscape reserve "Morshyn", within the natural botanical monument"(Oak of Franz Josef) the burial place of the Ukrainian Sich Riflemen of the times of the World War I was revealed.The historians say that it is a real burial place of the Second troop of  Vasyl  Didushko that in the period from 25 to 30 May 1915 were killed, fighting  heavily at the front  Stryi - Bolekhiv defending the town of Bolekhiv.

ІV МАРШРУТ-«РОКИ ТРАГЕДІЇ, РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ОУН- УПА»Добрівляни (пам’ятник Голодомору) – Кавсько (Народний музей визвольної боротьби ОУН-УПА)

452d66f5f5ec

V МАРШРУТ-«ВОНИ УСЛАВИЛИ УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

1.Фалиш (місце народження Іванни Біберович,уславленої драматичної актриси) -Б.Лисовицька ( краєзнавчий  музей – кімната Романа Савицького, самодіяльного композитора).

2. Піщани (родина Колессів) –Ходовичі ( музей Ф.Колесси) - Дашавська музична школа ім.. Ф.Колесси – (пам’ятник члену ОУН З.Гойсаку, вчителеві місцевої школи)

VІ МАРШРУТ-«ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ КОБЗАРЯ ТА ШЛЯХИ КАМЕНЯРА НА СТРИЙЩИНІ»

Завадів ( перший пам’ятник Т.Г.Шевченку 1914р., пам’ятник І.Я.Франку, музей історії села Завадів) – Голобутів (пам’ятник І.Я.Франку) – Грабівці (пам’ятник Т.Г.Шевченку)

VІІ МАРШРУТ-«ЛАНДШАФТНА СПАДЩИНА  СТРИЙЩИНИ»

Підгірці (Підгорецький парк) – Розгірче ( скели Довбуша, Наскельний монастир)

VІІІ МАРШРУТ-«САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО СТРИЙЩИНИ»

Пам’ятками сакральної архітектури

ІX МАРШРУТ-«ДУХОВНІ ПРОЩІ СТРИЙЩИНИ»

1.Стрий (Катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці ) – Довголука (Церква Івана Хрестителя1925р. включена у Місцевий реєстр культурного надбання)

2.Стрий (Відділ культури Стрийської РДА вул.Є Коновальця , 4 ) - Добрівляни (Церква Воздвиження Чесного Хреста  ХУІІІст. включена у Державний реєстр культурного надбання).

Бажаєте чистого повітря, живописної природи, спокою і комфорту, гарного відпочинку і обслуговування?

Особливою популярністю відпочиваючих користуються :

База відпочинку «ШЕПІЛЬСЬКА»

Розташування:

На околиці села Довголука, в урочищі Шепільське, 20 км до міста Стрий, 5 км до траси Київ — Львів — Чоп.

Відпочинковий комплекс «ЦІСАРСЬКЕ УРОЧИЩЕ»

Розташування:

На околиці села Розгірче, 18 км від Стрия, 95 км від Львова.

«РОЗГІРЧЕ», Фермерське господарство

Розташування:

В екологічно чистій місцевості с.Розгірче, територія якого складає 7,5 Га і 42 Га орендованої землі.

Гостинний двір «МІЖГОРЯНКА»

Розташування:

У селі Верхня Стинава, 4 км від траси Київ — Львів — Чоп (М-06).

Відпочинковий комплекс«Вулик»

Розташування:

Поблизу села Дуліби, на міжнародній трасі Київ-Чоп.

Мотель-бар «У Андрія»

Розташування:

На 621 кілометрі траси Київ-Чоп, біля села Дуліби.

Do you want  clean air, picturesque nature, tranquility and comfort, relaxation and good service?
The tourists greatly  enjoy:
The holiday resort  "Shepilska"
Location:
It is situated on the outskirts of the village of  Dovholuka, in the tract  of Shepilska, 20 km to the town of Stryi, 5 km to the road Kyiv - Lviv - Chop.
The entertainment complex "Imperial  BOUNDARY"
Location:
It is situated on the outskirts of the village of Rozhirche, 18 km from Stryi, 95 km from the city of Lviv.
The farm "Rozhirche" 
Location:
It is situated in the  ecologically clean area  of the village of Rozhirche the  territory of which is 7,5 hectares and 42 hectares of the leased  land.
The guest house "MIZHHORYANKA"
Location:
It is in the village of Verhnya Stynava, 4 km from the road Kyiv - Lviv - Chop (M-06).
The entertainment complex "Vulyk"
Location:
It is near the village of Duliby on the international highway Kyiv-Chop.
The motel bar  "U Andriya"
Location:
It is on the 621 kilometer of the route Kyiv-Chop highway, near the village of Duliby.

c662b9ab06e0

Ресторан "Підгорецький маєток"

Розташування:

На краю досить високої плити, яка тягнеться від містечка Жидачів аж до Карпат, село Підгірці було спочатку, напевне, королівською власністю

The restaurant "Pidgoretskyi  estate"
Location:
It is at the edge of a high enough plate, which stretches from the town of  Zhydachiv up to the Carpathians, the village of Pidhirtsi was originally the royal property.

98c7fd99b4a6

База відпочинку «Шепільська» розташована в усамітненому місці біля озера Шепільське, за 30 хвилин їзди на автомобілі від міста Стрий. До послуг гостей спа-центр і номери та котеджі з дерев'яними меблями і безкоштовним Wi-Fi. Всі номери бази відпочинку "Шепільська" оформлені у світлих тонах. Котеджі вирізняються дерев'яним інтер'єром. Ванні кімнати укомплектовано безкоштовними туалетно-косметичними засобами. В ресторані бази відпочинку "Шепільська" подають страви української та європейської кухонь. У барі гостям запропонують місцеві напої та коктейлі. Гості можуть користуватися приладами для приготування барбекю. У гостей готелю буде нагода відпочити в сауні і поплавати у сезонному басейні чи озері. Гості також зможуть пограти у настільний теніс, більярд, поїздити верхи на конях і зайнятися рибалкою. За 300 метрів від бази відпочинку "Шепільська" облаштована автобусна зупинка "Уличне", звідки гості доїдуть до залізничного вокзалу міста Стрий. За запитом надаються послуги трансферу.

The  holiday resort  "Shepilska" is located in the secluded spot near  lake Shepilsko, a 30-minute drive from the town of Stryi. It offers a spa centre  and rooms and cottages with wooden furniture and free Wi-Fi. All the rooms of the recreation area  "Shepilska" are  decorated in bright colors.The  cottages feature with  wooden  interior. The bathrooms include free toiletries. The restaurant of the recreation area "Shepilska" serves the dishes of the Ukrainian and European cuisine. The bar serves local drinks and cocktails.The  guests can use the devices for cooking barbecue. In the hotel the guests will relax in the sauna and swim in the seasonal pool or lake. The guests can also play table tennis, billiards, ride on a horseback and try  fishing. 300 meters from the recreation center "Shepilska" is the bus stop "Ulychne" from which the guests can take a bus to the  train  station of  Stryi. On the  request shuttle service can be provided.

7a30cdf21d57Відпочинковий комплекс "Цісарське урочище" розташований на околиці села Розгірче, що за 18 км від Стрия. До послуг гостей сад з приладдям для приготування барбекю, сауна та безкоштовний бездротовий доступ до Інтернету (Wi-Fi). За 100 метрів від готелю розміщений скельний монастир. Комфортабельні номери та котеджі оформлені в заміському стилі й оснащені телевізором із супутниковими каналами. У їхніх ванних кімнатах встановлений душ. Котеджі мають міні-кухню. У ресторані відпочинкового комплексу "Цісарське урочище" подають страви української кухні. Окрім цього, гості зможуть пограти в більярд і настільний теніс, а також скористатися спільною зоною відпочинку й кухнею з мікрохвильовою піччю, холодильником і духовкою. Відстань від комплексу до центру Львова становить 85 км, а до аеропорту "Львів" — 92 км.

The  entertainment complex "Imperial tract" is located on the outskirts of the village of Rozhirche, which is 18 km from Stryi. It features a garden with barbecue facilities, a sauna and free wireless Internet (Wi-Fi). 100 meters from the hotel the  cave monastery is situated. Comfortable rooms and cottages are decorated in a country style and equipped with satellite TV. Their bathrooms have a shower. Cottages have a kitchenette. The restaurant of the recreation complex "Imperial tract" serves Ukrainian cuisine. Additionally, the guests can play billiards and table tennis, and they can use a common seating area and a kitchen with a microwave, fridge and oven. The distance from the complex to the center of Lviv is 85 km and to the airport "Lviv" it is 92 km.